!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Lägenheten

Som boende i föreningens lägenheter ansvarar du för att alla som vistas i lägenheten eller dess omgivning följer de gemensamma trivselreglerna.

Köksventilationen
Lägenheterna är utrustade med s.k. volymkåpa som är kopplad till central på taket. Tryckande fläkt (fläkt utrustad med motor) får under inga omständigheter kopplas till fastighetens ventilationssystem då det skapar obalans i fläktsystemet och matos kan spridas till omkringliggande lägenheter.

Parabolantenn
Uppsättning får inte ske på föreningens byggnader. Det finns särskilda ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv.

 

Kanalutbud för analog-tv

svt1, svt2, barnkanalen, kunskapskanalen, tv4, tv6, FOX.


Kabel-TV
Vi ber er notera att endast godkända antennkablar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan. Med godkända avses HF täta kablar. Om andra typer av kablar används så kan bild och ljud störas hos övriga boende i trappuppgången. Godkända kablar kan köpas hos närmaste TV- och radiohandlare. Är du osäker, kontakta leverantören av kabel-TV.
Ingrepp i väggens antenndosa är förbjudet. Om ingrepp sker så kan även det ge störningar hos boende i samma trappuppgång. Kostnaden för den service och intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i antenndosan, betalas av den som åsamkat föreningen kostnaden.

Rökning
Rökning är inte tillåten i tvättstuga, trapphus samt inom andra gemensamma utrymmen i fastigheten. Tänk på att inte kasta fimpar från balkongen! En rykande fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under. Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av omkringboende.

Djur
I området tillåts inte lösspringande hundar. Hundar får inte rastas inom föreningens mark utan hänvisas till därför avsedda hundrastgårdar.
Det är inte tillåtet att lämna hundar utan tillsyn i lägenheten. Kattägare uppmanas att ha uppsikt på sina djur så att de inte förorenar i områdets sandlådor.

Mata ej fåglarna
Det är inte tillåtet att kasta ut bröd och matrester till fåglarna. Det kan locka råttor till området.

Installationer
Disk- och tvättmaskinsinstallationer skall utföras av auktoriserad el- och VVS installatör.

Lägenheten - Renovering och ombyggnation

Renovera som hyresgäst
Gällande regelverk för dig som hyresgäst avseende renovering och ombyggnation av lägenheten finner du här.

Renovera som bostadsrättshavare
Gällande regelverk för dig som bostadsrättshavare avseende renovering ochombyggnation av lägenheten finner du här.

Renovering/Reparationsarbeten med borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:

Vardagar kl. 08.00 - 20.00
Lördag-Söndag-övriga helgdagar kl. 10.00 - 16.00

Stomljud i byggnaderna upplevs som mycket störande. För håltagning i betongväggar skall slagborrmaskin användas. Det är inte tillåtet med hobbymaskin, då det tar för lång tid och upplevs mycket störande.

Störande arbeten som tar mer än en dag i anspråk skall anslås i porten och hissen. Av anslaget skall det framgå när arbetena beräknas vara avslutande. Största hänsyn skall visas kringboende.

Balkonger
Blomsterlådor måste av säkerhetsskäl placeras på balkongräckets insida. Grillning får under inga omständigheter förekomma på våra balkonger med tanke på os och rök. Elektrisk grill är tillåten.
Det är tillåtet att lägga in trägolv på balkongen. Du måste dock ansöka om att få lägga in golvklinkers på balkongen till brf styrelse.
Skälet till detta är att det dels är en säkerhetsfråga och dels att styrelsen vill förvissa sig om att arbetet kommer att utförs på ett fackmässigt sätt och att köldbeständig klinker används, samt att ytterkanten är täckt. 
Medlemmen ska dessutom teckna en ansvarsförbindelse i händelse av framtida problem. Vill du ha vindskydd på balkongräcket rekommenderar styrelsen att du väljer en färg på tyget som inte konkurrerar med fastighetens färgsättning.

Trapphus
Det är enligt lag förbjudet att förvara cyklar, bamvagnar eller andra brandfarliga föremål i trapphusen. Det är heller inte tillåtet att ha dörrmattor utanför ytterdörren då de utgör ett hinder och snubbelrisk vid städning och utrymning av våra trapphus.

Hissar
Hissarna i vår förening är flitigt använda. Underhållskostnader för hissar är höga, var därför aktsam om hissarna. Överbelasta dem inte. Tänk också på att stänga hissdörren försiktigt, speciellt då det i övrigt är tyst i huset.
Anmäl omgående fel på hissarna till felanmälan. Telefonnummer finner du anslaget i anslutning till hissen eller i portanslaget. Om du skall bygga om och använder hissen för byggtransporter, skyddstäck golvet.

Parkering
Föreningen har ett antal parkeringsplatser i separat garagelänga. Platserna administreras av T & T Förvaltnings AB.

Sopor
Varje fastighet innehar soprum med kärl för hushållssopor och matavfall. Det är viktigt att matavfallet sorteras bort från hushållssoporna och placeras i den bruna papperspåsen och slängs i korrekt kärl. Sorteras inte matavfallet bort från hushållssoporna och inte slängs i korrekt påse så uteblir sophämtningen. Bruna påsar för matavfallet finns att hämta i varje soprum.. Föreningen har stationer på området för tidning, plast, wellpapp, metall, glas och batteri återvinning. Kasta soporna ordentligt i kärlen, det är upp till alla boende i föreningen att sköta- och ta hand om våra gemensamma ytor.

Återvinning
Byggavfall och större grovsopor skall tas om hand av medlemmen/hyresgästen, då vi hänvisar till återvinningsstationen i Jordbro.

Om du köper nya vitvaror kan du be leverantören att ta med sig de gamla då de nya installeras.

Störningar från grannar
Vid störningar från en granne är det viktigt att denne blir uppmärksammad på problemet, dröj därför inte med att ta i tu med en störning.
Ju tidigare en störning påtalas desto lättare är det att lösa problemet. Använd inte anonyma brev till grannen för att påtala störningen, den typen av dialog fungerat dåligt, utan försök att ta till en dialog med grannen.
Det går även att ringa störningsjouren på tel: 08-551 149 79. 
Vid en konstaterad störning debiteras lägenhetsinnehavaren för störningsjourens utryckning.

Vid upprepade störningstillfällen är det viktigt att störningarna dokumenteras med angivande av datum, tid och typ av störning.


Städning
Trappstädning utförs av T & T Förvaltnings AB enligt särskilt avtal. Vid akut behov av städning, eller om du har synpunkter på städningen, kontakta felanmälan, kontaktuppgifter finner du under knappen "Felanmälan".

Nycklar
Lägenhetsnyckeln passar även till bommen. Till lägenhetsförråden finns en egen nyckel. Droppen går till både porten och soprummet.
Om du behöver en ny nyckel, kontakta Brandbergens Låshörna.

Övrigt
Om det är något som är oklart eller som du funderar över är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Det är viktigt att du tar del av de stadgar som gäller för vår bostadsrättsförening

Informationsblad
Bostadsrättsföreningens kanal för information till medlemmarna är i första hand genom informationsblad. Äldre exemplar läggs även ut på hemsidan.