!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Bostadsrätt

Bostadsrättshavare i Brf. Folkparken

Rättigheter
Som bostadsrättshavare äger du rätten att nyttja din lägenhet, och har då även större rättigheter jämfört med hyresgäster.
Den kanske största skillnaden mellan en bostadsrättshavare och en hyresgäst är att bostadsrättshavaren har inflytande över hur bostadsrättsföreningen styrs, då främst genom den rösträtt varje bostadstätt är förknippad med.
Bostadstättshavaren äger, utöver samma rättigheter som hyresgäst, också rätten att:

 • Utan tidsbegränsning disponera bostadsrätten med eventuella vidhängande förråd
 • Att överlåta och pantsätta lägenheten
 • Utföra ändringar av lägenheten förutsatt att detta godkänts av föreningens styrelse samt att ändringarna inte ligger till men för annan medlem eller för föreningen


Skyldigheter
Bostadsrättshavarens skyldigheter innefattar:

 • Att endast använda lägenheten till det ändamål som angivits i upplåtelseavtalet
 • Att på utsatt tid betala månadsavgiften
 • Att göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom såväl lägenheten som byggnaden i sin helhet
 • Att själv ansvara för lägenhetens underhåll och skick. Om bostadsrätten vanvårdas eller om sundhet, ordning och gott skick inte upprätthålls, kan bostadsrätten förverkas. Underhållsskyldigheten omfattar vad som beskrivs som bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar i stadgarna, vanligtvis; underhåll på grund av ålder och slitage av bland annat ytskikt, inredning, golvbeläggning, sanitetsgods, vitvaror inkl. spisfläkt.
 • Att ansöka om tillstånd för ändring av lägenhet till föreningens styrelse, innan arbete påbörjas. Tillstånd krävs dock inte vid mindre åtgärder såsom ommålning, byte av köksinredning etc. Om bostadsrättsinnehavaren vidtagit åtgärder som innebär att denne överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan denne åläggas att återställa lägenheten till dess tidigare skick.


Avgifter till föreningen
Årsavgiften fördelas enligt andelstal. Andelstalen är satta efter en poängsräkningsmall som bygger på lägenhetens utformning. Det innebär att alla lägenheter poängsätts med utgångspunkt av lägenhetens yta, antal rum, kök samt läget inom fastigheten.

Överlåtelse av bostadsrätt
Om du avser att sälja din bostadsrätt, tag kontakt med föreningens förvaltare innan överlåtelsen är undertecknad. Förvaltaren kan hjälpa dig så att överlåtelsen blir så smidig som möjligt. En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift erfordras ett godkännande från din make/maka, även om han/hon inte är registrerad som ägare. Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen eller övertas av köparen. Om du är osäker om din bostadsrätt är belånad har förvaltaren detta registrerat.
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen.

Pantförskrivning av bostadstätt
Om du vill belåna din bostadsrätt, kontakta först din bank och därefter föreningens förvaltare. Förvaltarens uppgift är att registrera pantförskrivningen och komplettera denna med aktuellt registreringsbevis för föreningen. Förvaltaren sänder därefter samtliga handlingar till din bank. Var noga med att uppge fullständig adress till din bank. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad handling för pantförskrivningen snarast insändas till föreningens förvaltare för avregistrering. Sker inte detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.
Observera att det inte finns något centralt register över belånade bostadsrätter, utan registrering sker hos respektive bostadsrättsförening (förvaltare eller styrelse). Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av bostadshavaren.

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt
För tillstånd till uthyrning i andrahand krävs uppvisning av skäl för uthyrning. Dessa kan bl.a. vara:

 • tillfälligt arbete på annan ort
 • studier på annan ort
 • utlandstjänstgöring
 • provboende (ett samboförhållande)
 • sjukdom


En skriftlig ansökan (blankett finns att ladda ner här) skall skickas till föreningens förvaltare. Styrelsen prövar därefter varje ansökan. Bostadsrättshavarens skäl avgör om styrelsen skall bifalla ansökan eller ej. Alla andrahandsuthyrningar anmäls till skattemyndigheten. Bostadsrättshavarens namn skall dock kvarstå på brevlåda och portregister. Bostadsrättshavaren kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig.

Tänk på att det är du som bostadsrättshavare som ansvarar för att din andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler.