!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Allmänna trivselregler
Det ankommer oss boende att ansvara för att våra regler följs av samtliga hushåll, våra gäster och anlitade hantverkare.

Det åligger lägenhetsinnehavaren;

 • att om skada uppstår, som kräver omedelbar åtgärd, omedelbart underrätta förvaltaren eller styrelsen. I annat fall snarast möjligt.
 • att vara aktsam om och vårda föreningens egendom.
 • att inte använda lägenhet eller föreningens utrymme för annat än avsett ändamål eller på sådant sätt att det kan vara störande för kringboende. 
 • att inte lämna entrédörr olåst nattetid.
 • att aldrig lämna dörr till källare eller andra gemensamma utrymmen olåst.
 • att vara sparsam med vatten, både varmt och kallt.
 • att inte hänga tvätt synligt på balkong eller i övrigt utomhus utan endast på avsedd plats.
 • att inte grilla på balkongen, då detta inte är tillåtet.
 • att inte skaka eller piska mattor, sängkläder o dylikt genom fönster eller från balkong.
 • att inte ställa cyklar, mopeder eller personliga tillhörigheter i portar och källargångar eller andra utrymmen som inte är avsett för det.
 • att inom disponerat utrymme vintertid, tillse att skada inte uppstår på vattenledning på grund av att fönster eller dörrar lämnats öppna.
 • att inte lägga torkmatta utanför lägenhetsdörren.
 • att slänga soporna i rätt kärl
 • att följa de bestämmelser som finns om ohyreskontroll samt vid ohyra omedelbart anmäla detta till förvaltaren.
 • att övervaka att inhysta husdjur inte för oljud eller smutsar ner/rastas i planteringar eller lekplatser. Hundar ska hållas kopplade i bostadsområdet.
 • att noggrant följa de föreskrifter som lämnats om centralantenn och inte sätta upp utomhusantenn eller parabol på fastigheten.
 • att i övrigt följa lämnade föreskrifter av styrelsen eller förvaltaren.
 • att tillse att det mellan kl. 22.00 och 07:00 skall vara så pass tyst att dina grannar kan sova.


Nedan följer några enkla regler för vår gemensamma trivsel:

Köksventilationen
Lägenheterna är utrustade med s.k. volymkåpa som är kopplad till central på taket. Tryckande fläkt (fläkt utrustad med motor) får under inga omständigheter kopplas till fastighetens ventilationssystem då det skapar obalans i fläktsystemet och matos kan spridas till omkringliggande lägenheter.

Parabolantenn
Uppsättning får inte ske på föreningens byggnader. Det finns särskilda ställningar att köpa för parabolantenn som man kan ställa på balkongens golv. 

Kabel-TV
Vi ber er notera att endast godkända antennkablar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan. Med godkända avses HF täta kablar. Om andra typer av kablar används så kan bild och ljud störas hos övriga boende i trappuppgången. Godkända kablar kan köpas hos närmaste TV- och radiohandlare. Är du osäker, kontakta leverantören av kabel-TV.
Ingrepp i väggens antenndosa är förbjudet. Om ingrepp sker så kan även det ge störningar hos boende i samma trappuppgång. Kostnaden för den service och intrimning som kan bli följden av ett ingrepp i antenndosan, betalas av den som åsamkat föreningen kostnaden.

Rökning
Rökning är inte tillåten i tvättstuga, trapphus samt inom andra gemensamma utrymmen i fastigheten. Tänk på att inte kasta fimpar från balkongen! En rykande fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under. Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av omkringboende.

Djur
I området tillåts inte lösspringande hundar. Hundar får inte rastas inom föreningens mark utan hänvisas till därför avsedda hundrastgårdar.
Det är inte tillåtet att lämna hundar utan tillsyn i lägenheten. Kattägare uppmanas att ha uppsikt på sina djur så att de inte förorenar i områdets sandlådor.

Mata ej fåglarna
Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongen. Kasta heller inte ut bröd eller matrester, det kan locka råttor till området.

Installationer
Disk- och tvättmaskinsinstallationer skall utföras av auktoriserad el- och VVS installatör.

Renovering och ombyggnation

Renovering/Reparationsarbeten med borrande och hamrande eller andra störande ljud är endast tillåtet på följande tider:
Vardagar kl. 08.00 - 20.00

Lördag-Söndag-övriga helgdagar kl. 10.00 - 16.00

Renovera som hyresgäst

Gällande regelverk för dig som hyresgäst avseende renovering och ombyggnation av lägenheten hittar du här.

Renovera som bostadsrättshavare
Gällande regelverk för dig som bostadsrättshavare avseende renovering och ombyggnation av lägenheten hittar du här.

Balkonger
Blomsterlådor måste av säkerhetsskäl placeras på balkongräckets insida. Grillning får under inga omständigheter förekomma på våra balkonger med tanke på os och rök. Elektrisk grill är tillåten.
Det är tillåtet att lägga in trägolv på balkongen. Du måste dock ansöka om att få lägga in golvklinkers på balkongen till brf styrelse.
Skälet till detta är att det dels är en säkerhetsfråga och dels att styrelsen vill förvissa sig om att arbetet kommer att utförs på ett fackmässigt sätt och att köldbeständig klinker används, samt att ytterkanten är täckt. 
Medlemmen ska dessutom teckna en ansvarsförbindelse i händelse av framtida problem. Vill du ha vindskydd på balkongräcket rekommenderar styrelsen att du väljer en färg på tyget som inte konkurrerar med fastighetens färgsättning.

Trapphus
Det är enligt lag förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar eller andra brandfarliga föremål i trapphuset. Det är heller inte tillåtet att ha dörrmattor utanför ytterdörren då de utgör ett hinder och halkrisk vid städning och utrymning av våra trapphus.

Hissar
Hissarna i vår förening är flitigt använda. Underhållskostnader för hissar är höga, var därför aktsam om hissarna. Överbelasta dem inte. Tänk också på att stänga hissdörren försiktigt, speciellt då det i övrigt är tyst i huset.
Anmäl omgående fel på hissarna till felanmälan. Telefonnummer finner du anslaget i anslutning till hissen. Om du skall bygga om och använder hissen för byggtransporter, skyddstäck golvet.

Parkering
Föreningen har ett antal parkeringsplatser i separat garagelänga. Platserna administreras av HSB.

Sopor
Varje fastighet innehar soprum med kärl för hushållssopor och matavfall. Det är viktigt att matavfallet sorteras bort från hushållssoporna och placeras i den bruna papperspåsen och slängs i korrekt kärl. Sorteras inte matavfallet bort från hushållssoporna och inte slängs i korrekt påse så uteblir sophämtningen. Bruna påsar för matavfallet finns att hämta i varje soprum.. Föreningen har stationer på området för tidning, plast, wellpapp, metall, glas och batteri återvinning. Kasta soporna ordentligt i kärlen, det är upp till alla boende i föreningen att sköta- och ta hand om våra gemensamma ytor.

Källsorteringscontainrar
Inom området finns speciella containrar för glas, metall, wellpapp och pappersavfall.

Återvinningsrum
Grovsopstugan stängd tills vidare. Vi hänvisar till SRV:s återvinningsstation i Jordbro.För att lämna avfall på SRV:s återvinningscentraler behöver du ett passerkort. Passerkortet kan du beställa kostnadsfritt på www.srvatervinning.se

Störningar från grannar
Vid störningar från en granne är det viktigt att denne blir uppmärksammad på problemet. Ju tidigare en störning påtalas desto lättare är det att lösa problemet.  Det går även att ringa störningsjouren på tel: 08-551 149 79. 
Vid en konstaterad störning debiteras lägenhetsinnehavaren för störningsjourens utryckning och styrelsen meddelas.

Övrigt
Om det är något som är oklart eller som du funderar över är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.